صدور ملک اعراب – عزیزه عنایت

صدور ملک اعراب
وطن درچــرخ گــرداب است وطندار
عــدالت هــرسونایاب است وطنــدار
شکستهکشتی ای هستی ملت
که اکنـون تـا گلو آب است و طنـدار
به سا حل نا رسیـده غرق گشتیم
چرا که نا خدا خواب است وطنــدار
زفــکــرو نــا مــرادی ای غــریبـــش
چــه دلها زارو بـیتـاب است و طندار
گــرفــتـه دامــنـش د ســت مـخـدر
جـوانش غـرق مرداب است وطنـدار
وگــراســت انتحــاری گــاه وبیـگــاه
صــدورملک اعــراب اســت وطنـدار
زجـنــگ وتـفـــرقــــه درکشــــورمــا
بــه روغـن نان جلاب است وطنــدار
قـناعـت کی کـند خـاین بـه رشــوه
به فکــرچــوراسبـــاب است وطنـدار
زدالــــرکــــاخ سـلطـــانــی بســازد
بـه هرسوملک اربــاب است وطنـدار
ربـــــودنـــد آفــتـــاب روز صــلـح اش
شب اش بی نورمهتاب است وطندار
عــزیــزه هــــردم از انـــــدوه میهــن
چه شبهای که بی خواب است وطندار
عزیزه عنایت
:: ADVERTISEMENTS ::

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

shares