صدق صیام سید همایون شاه عالمی

صدق صیام
به روز عــــــــــید بیائیم در مقــــــام ادب
فــــــــتاده بادۀ عِـــــرفان هم ز جــام ادب
گـــذشت ماه روزه به تمـــرین ِ محو خطا
ز بعد عید مکش صـــــــید را ز دام ِ ادب
زبان و دل بگمار آنچه هست خیر و صفا
مشو تو لحـــــظۀ غـافل ز احـــــترام ادب
مـــــباد غم که به یک ماه کـــــم خـوردی
وفور قدرت دنیاســـــت گر بکــــــام ادب
بیا و دست سخــــاوت بکـــش بروی یتیم
بده ز کــــــیسۀ خـــــیرات در دوام ِ ادب
اگر ز صــدق، تظــاهر نبوده دور صیام
به ماه روزه مکمـــــل بشد تمـــــــام ادب
دعـــــــای پیر اگر میرسد همـه عید است
به خلوتی که خــــانه نمودیم زیر بام ادب
برای خدمــــت مـــردم برآ که این بوَدَت
مراد اصــــل عبادت به صبح و شام ادب
دعای خیر ِ (همایون) حضور عرفانسـت
شدم به حلــــــقۀ رندان من غــــــلام ادب
28 اگست 2011 م
لارتن ورجنیا، ایالات متحده امریکا
سید همایون شاه عالمی

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.