صدای زن رنج کشیده – عزیزه عنایت

صدای زن رنج کشیده
ازجور فلک نــا له کنــــم زار بگیرم
فـارغ نشود دل کهدوصد باربگیرم
خـورشید،بــرآرد سراز خــاور امیــد
بی باور از این بخت نگونساربگریم
محــروم زآزادی و پا مال حقـو قــــم
عسرت زده ام با دل افگار بگــر یــم
چـون ابـر بهـارازغم بـیـدادگری هــا
در دام غمی خــانه و دیـــوار بگر یـم
سخت است زمین وآسمان نیز بلنداست
باعجزو دعاشب همه شــب زاربگریـم
چـون مرغ قفس دل به نوا آمده درتــن
بشکسته پــرم خستــه و بیمـاربگــــریم
بــاآنکــه منـمنیمـۀ از پـیکـــرهستـی
در پنجـۀ این دهر تبه کــار بگـــریــم
تا چند عزیزه به غمی بانــوی افغان
با سـوزدل و دیــدۀ خونبار بگـــر یــم
عزیزه عنایت

Hits: 0

:: ADVERTISEMENTS ::

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.