صداقت – سید احمد حدیث

صداقت
گر صداقت پیشه کردی از خیانت دور باش
چون خیانت پیشه کردی ای دلا مهجور باش
از صداقت بال و پر بگشا برو در نزد دوست
ور نه در مرداب هستی دایما رنجور باش
چون بزرگان از صداقت یافت گنج معرفت
گرتوخواهی چون بزرگی ای دلم گنجور باش
در نظام این طبیعت چون تو پامالی همیش
جنبشی در کار باشد ای ضعیف پر زور باش
در وجودی که نباشد حس آرامی تو را
دور گشتی از صداقت یکدمی با سور باش
از صداقت آن رسول ما برفت عرش برین
از خیانت بولهب شد همچو آن مقهور باش
تا به کی باشی به ظلمت همچو خفاشان دهر
پرده یی ظلمت دریدی بعد از ان پر نور باش
هر که دارد این صداقت شد مسخر بر جهان
با وجود بی سلاحی حاکمی غیور باش
دیده ام این مردمان در انزوا افتاده است
با صداقت چون در آ و همنشین حور باش
گر چه زین شهر رفته بینم آن حجاب دختران
چاره این است در مقابل چشم خویشتن کور باش
ای “حدیث” دیگر چه گویی از صداقت بار بار
پیش دانایان خموش و چاکر و مزدور باش
سید احمد حدیث
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.