صبـا هــوای تـــو آوردهبـاربـاروطـن – عزیزه عنایت

صبـا هــوای تـــو آوردهبـاربـاروطـن
که دل تپیده زعشقت چه بی قراروطن
بـیــاد پیکــرخــونـیـنــت ای گـلستــانـم
سـرشک دیـدۀ من گشته خونبـار وطـن
عزیزه عنایت 2016/9/26-

Hits: 0

:: ADVERTISEMENTS ::

-:: Leave Your Suggestions And Valuable Comments ::-

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

shares