صبح نو رسیده – عزیزه عنایت

صبح نو رسیده
ازهجــرانتظـارت، جــانـم بــه لــب رسیـــده
دل درتــنــم چـو بسمـل، بــادردوغـم تپـیده
شبها بــه یــاد رویــت، دردامــن شبستـا ن
خـوانـم حـد یـث عشق واشکم به پا فتـیده
گـفــتی بهـــارآیــم بـــا لالـه هـــای صحــرا
چـنــد یـن بهــار آمــد، دیـــده تــرا نــدیـــده
دادم شــبـــــاب ازکـــف، درراه انــتــظــارت
خلـوت گــزیـــده ام من، ازعیش دل بـریــده
محمل زاشک بستم هرشب به طرف کویت
بــااشک بــاربــارم از دیـــده خـون چــکـیــده
درپیــش چشم مهتـاب مـن بــودم و خیـالت
درپــرتــؤ فــروغــش تـــا صـبـح نــو رسیــده
آیـی ولـی گـذ شــته، آنـدم عزیزه ازدهــر
بارنــدامـت اســت واشکـت بـه پـا چکــیـده
عزیزه عنایت 2012/11/6
:: ADVERTISEMENTS ::

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

shares