صبحدم دیدن تو باعث حیرانی بود – عزیزه عنایت

صبحدم دیدن تو باعث حیرانی بود
درمیان همه آن چهره درخشانی بود
همه را سبز بتن خلعتی ازچرخ فلک
ازقـبای زر تـو بـاغ شگــوفــانی بود
عزیزه عنایت2015/10/8
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.