صبحدم دیدن تو باعث حیرانی بود – عزیزه عنایت

صبحدم دیدن تو باعث حیرانی بود
درمیان همه آن چهره درخشانی بود
همه را سبز بتن خلعتی ازچرخ فلک
ازقـبای زر تـو بـاغ شگــوفــانی بود
عزیزه عنایت2015/10/8

Hits: 0

:: ADVERTISEMENTS ::

-:: Leave Your Suggestions And Valuable Comments ::-

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

shares