شپه به خدای سبا کړي – الهام الدېن قېام

شپه به خدای سبا کړي،خامخا به سحروبريښيتيربه داتورتم شي ،بيا به څريکه دلمر وبريښي
دادخدای وعده ده،چې زحمت پسې راحت راځيداخفګان به تيرشي،بيابه دلته اختر وبريښي
زمونږ ماته بيړۍ به،دطوفان له څپو تېره شيبيابه دساحل په لوري،لار او ګودروبريښي
هرځای به رڼاشي ،دهرڅه پته به ولګيبد به له ښو بيل شي،دهرڅه به جوهروبريښي
اوس خوهرشيطان په ځان،دشيخ لباس اغوستئ دیڅيرې به ماسکونه شي،دوخت کوډګر به وبريښي
اوس که توره شپه ده، نظر نه لګي،سبا به شيورورته به پخپل ډز،دورور تکسورپرهروبريښي
ورورچې ورورته ګوته په ماشه،سنګرنيولی دیهرورورته به خپل سنګر،دبل چا سنګر وبريښي
اوس که له يوبله مروردي،سره جوړ به شييوافغان به بل ته،دځان ليچ او وزر وبريښي
ورک به شي دجنګ قاصد،شيطان به هم مختوری شيخپل منځکې به ټول هيواوال،يار اوياور وبريښي
تېر به سره هېرکړي،وروربه ورورپه غيږکې ونيسيوروربه دخپل ورورپه څنګ کې،بيرته سرلوړوبريښي
ورکه به جګړه شي،خدای به سوله په مونږ راوليورځ به داختر په څېر شي،شپه به قدر وبريښي
اوس که دسيالانوپه قطارکې،افغان سيال نه دیدا افغان به بيرته،دهر سيال برابر وبريښي
اوس چې دوخت تورې،سيلۍ وړی بيدرکه دیبيرته به قيامه،درک ستا ددلبر وبريښي
الحاج الهام الدين قياموالدورف/جرمنی
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.