شوق می نوشم به گرد یار می گردم

 شوق می نوشم به گرد یار می گردم

:: ADVERTISEMENTS ::
shares