شور عشق سید همایون شاه عالمی

شور عشق
این داغ ِ درد عشق که پنهان نمیشود
دل از وجود عشق پشیمان نمیشود
در گوش دل ز گفتۀ ناصح نرفته هیچ
طفل ِ بهانه جو به دبستان نمیشود
زانگه که دیده دید پریچهره ی حَسین
آرامشی ِ ز خواب به مژگان نمیشود
عزرائیلم بیامد و جانم طلب نمود
مردن به عاشقان ، که آسان نمیشود
این کوه درد هجر زاشک چو سیل من
جای ِ تعجب است که دامان نمیشود
دست از کنار دامن ِ او برکنار نیست
پای ِ وفا گسسته ز پیمان نمیشود
آباد باد عشق ، ستون از وفا نمود
قصر شکوه ِ عشق که ویران نمیشود
دل را به اوج کافری ِ زلف یار بست
قلبم بدون ِ عشق مسلمان نمیشود
تا غنچۀ لبش به نظر گشته گلستان
چاک دلم چو گل به گریبان نمیشود
کوشش مکن بخامُشی هر دم (همایونا )
این قلب ِ شور ِ عشق بفرمان نمیشود
29 نوامبر 2010 م
وزیر اکبر خان مینه، کابل، افغانستان
سید همایون شاه عالمی

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.