شوخی های ادبیات – سید احمد حدیث

شوخی های ادبیات
نو عروسی ز صفا گفت شبی با داماد
نام این ماه چه کسی ماه عسل بنهاده است
گفت داماد به لبخند جوابش کاین ماه
ماه غسل است ولی نقطه آن افتاده است
باستانی پاریزی
نقل از کتاب لطیفه ها
سید احمد حدیث
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.