شه خوبان صوفی غلام نبی عشقری

دلكشا را چكنم ای شه خوبان بيتو
خارچشمم شده گلهای گلستان بيتو
گرتوباشی بمن همراه بدوزخ بروم
بخدا پا ننهم جانب رضوان بيتو
چكنم من كه بيايد اجل خانه خراب
كنده ام ورنه اين زندگی دندان بيتو
قصد كردم كه چنان سرسرزانوبنهم
نكشم سردگرازچاك گريبان بيتو
دلم ازخواندن قاسم به چه روشاد شود
زهره كف ميشوم ازخواندن قران بيتو
عشقری گرنرود جانب صحرا چكند
تابكی گريه نمايد سردكان بيتو
صوفی غلام نبی عشقری رح

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.