شهید ِ سخن سید همایون شاه عالمی

شهید ِ سخن
افتم ز نظر ها و فـــــــراموش شوم خیر
بیهــــوش اگر از قدح ِ هــوش شوم خیر
تا مدعــــیان طــــعنه زنان عیب بجویند
مانم ز سخنهـــــا همه خاموش شوم خیر
هر چـــــند شهـــید ِ سخن ِ بی هــــنرانم
در داغ دل لاله کــــفن پوش شوم خـــیر
ما را تو وکـیلی و کفــــاء ِ دل ِ مـــــا تو
از بزم رقــیبان پس ِ گــــــوش شوم خیر
نا کس نشود کس بکسی هـــوش نگهدار
در پختگی فارغ ز همه جوش شوم خـیر
بگــــذار بریزند مـــرا آب ِ رخ هر چـند
بر دیگ حیایکـــسره سرپوش شوم خیر
اظــهـــار ِ ندامـــــــت نکند جاهل ِ بد گو
پُر بار ِ ملامـــت بسر و دوش شوم خـیر
با رحمـــــــــت آن یار گــــذشـتیم ز دنیا
در انجمــــن دوست قدح نوش شوم خـیر
بگذار شکایت که (همـــــــایون) ِ جهانم
در بیخودی ِ عشق که مدهوش شوم خیر
*****
18 فبروری 2012 م
کرنرزول / کارولینای شمالی، ایالات متحده امریکا
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.