شهــر مــه – عزیزه عنایت

شهــر مــه
امشب صــدای پــای تـو در گوش میرسد
آهستـه و متیــن چـه خـامـوش میـرســد
در خلــوتــی سکــوت شبی پـر ستاره ام
ازشهــرمــه،ســوار زریــن پــوش میـرسـد
ازهـــر ستــاره شــورونــوای طــرب رســد
صــوت شیــریـن نغمـۀ در گــوش میرســد
بنــگــر بــرای دیــدن رویـــت زهـــر رهــی
بــادصبا فشانــده گل وگل بـدوش میـرسد
ای دل ببــال کـــه امشــب ز بـعــد عمــــر
محبوب خوش قبــای قــدح نــوش میرســد
بـــا جــلوۀ فـــروغ حســن گــر گــــذر کنــد
هرجا که عاشق است چه مدهوش میرسد
زآن دور،دور عــــزیــــزه بـــــه گـــــــوش دل
آهنگ دلنــواز و خوشی از سروش میــرسد
عزیزه عنایت
برگزیده از مجموعۀ دخت غروب .
:: ADVERTISEMENTS ::

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

shares