شهر مولا – عزیزه عنایت

شهر مولا
بخــون آغشته گشتــه بلــخ زیبــا
زدنــد آتش بــه خاک و شهـر مولا
صــــــدای مــــــادران داغ دیـــــده
بلنـــد است درمیـــان اشـک،دردا
جــوانـــان وطــن در خــون تپـیــده
وطن در مــاتـم است هـردم خدایا
زخــون و آتش و غم چنــد گــویــم
قـلـم بشکست از سـوز و غم مــا
زاستبــداد و ظلم و قـتـل و کشتـار
به میهن خون جاریست همچو دریا
به پــا بــرخیز هم میهن کـه دیگــر
نــدامـت نیسـت زخمـی را مــداوا
عزیزه عنایت 2015/4/9

Hits: 0

:: ADVERTISEMENTS ::

-:: Leave Your Suggestions And Valuable Comments ::-

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

shares