شهر مه – عزیزه عنایت

شهر مه
امشبصـدای پـای تـو در گو ش میرسد
آهستـه و متیــن چـه خـا مـوش میـر سد
در خـلـوتــی سکـوت شبی پـر ستـاره ام
ازشهــرمــه, ســوار زریـن پــوش میــرسد
ازهــر ستــاره شــور و نــوای طـرب رســد
صــوت شیــریـن نغمــۀ درگــوش میـرسـد
بـنـگـــر بـــرای دیــدن رویــش زهـــررهــی
بــاد صبـا,فشانده گل و گل بـدوش میرسد
ای دل بـبـــال, کــه امشــب زبـعــد عـمــر
محبــوب خوش قبـای قـدح نـوش میـرسـد
بــــا جــلـــوۀ فــروغ حســن گــرگــذر کنــد
هرجا که عاشق است چه مدهوش میرسد
ازآستـــان عشــق عــزیــزه بــگــوش دل
آهنـگ د لنــوازخــوشی ازسـروش میـرسد
عزیزه عنایت 2012/6/17 هالند
:: ADVERTISEMENTS ::

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

shares