شمع فروزان – عزیزه عنایت

شمع فروزان
امشب که هـوای غزل ناب و شرین است
درقــافـیـه هــا نــام بــلـنـد تـو نگین است
ازدامـــن سبـــــز چــمـنـــت واژه بـــریـــزد
روشن شبم ازجلــوۀ یـادت بـه یقین است
دربــــزم غــزلـهــای مــن وشمــع فـــروزان
آهنگ خوش ازنغمۀ عشق توحسین است
مــرغ دلــم امشـب بــه هــوای تــوبنــالــد
چـون بسمل حیـران بتنم زارو حـزین است
در خـلـوت شــب حــرف تـو بــا مـاه بگفـتم
مهتاب من آن چشم سیاه روی زمین است
تــــا رفـتــه ای ازپیــش نظـر ســرودل آرام
بنگـرکـه چسان قصۀ تـوتلخ وشیرین است
پــــرورده عـزیـزه گــل دیـــدارتـــو عمـری
تاجان بلب است حاصل مقصودهمین است
عزیزه عنایت27/3/2015

Hits: 0

:: ADVERTISEMENTS ::

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.