شمع اشکبــــار – عزیزه عنایت

شمع اشکبــــار
صبا از من بگو در گو ش یا ر آهسته آهسته
که میگردم زعشقت زرد و زار آهسته آهسته
بنا لد مرغ دل در تن زیـــاد روی زیبا یــــت
گذر کن از بـــــرم همچون بهار آهسته آهسته
زســــوز وآه آتـــشبار انـــــدوهــم زهجـر تـو
بگیـــرد دامنم مو ج شـــــرار آهسته آ هستــه
فروزان کن چوخورشید سحراین دیده ودل را
بیا در کلبه ام یک شــام تا ر آهستـــه آ هستــه
به بزم عاشقان در پرتــؤ حســـندل آرا یــت
بسو زم همچــــو شمع اشکبـــار آهسته آهستـه
عزیزه دل شود راحت بتن وانگه که ازکویش
صبا آرد سحــر بوی نگــار آهستـــه آهستــــه
عزیزه عنایت
:: ADVERTISEMENTS ::

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

shares