شكر صوفی غلام نبی عشقری

شكر بی اندازه گويم كردگار خويش را
بعد عمری ديده ام امروز يار خويش را
در دم آخر سر بالينم آمد يار من
يافتم يكباره مزد انتظار خويش را
گرنميايد عزيزم از سفر سال د‌گر
ميرسانيدم به دامانش غبار خوش را
دلبر من در دل من رفت و آمد ميكند
خالی ازاغيار كردم تا كنار خويش را
يار را كندم به صد نيرنگ از چنگ رقيب
عاقبت از خويش كردم گلعزار خويش را
صوفی غلام نبی عشقری رح

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.