شفق – عزیزه عنایت

شفق
مشک میبــارد بهــاران از گــلستــان حسن
محــو گردد مهــرو مــه اندرشبستان حسین
لا لــه رویـــد تــــا ابـــد، ازخــون او در کــربـلا
صدچمن پرورده است خون شهیدان حسیـن
این چه حکمت بود کـز روزنخست هرصبحدم
رنگ میگیـــرد شفق از خون دا مــان حسیـن
عزیزه عنایت2014/11/2

Hits: 0

:: ADVERTISEMENTS ::

-:: Leave Your Suggestions And Valuable Comments ::-

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

shares