شـــــراب نــــآب – عزیزه عنایت

شـــــراب نــــآب
صـلاح کــار کجــا و مـن خـراب کــجـا=
بیبین تـفاوت ره کــز کجاست تا بکجا=
دلـم ز صومعه بگرفت و خرقه سالوس=
کجاست دیــر مغان و شراب ناب کـجا=
چـه نسبت است برندی صلاح و تقوا را=
سماع وعـظ کـجـــا نغـمـه ربــاب کـجــا=
ز روی دوست دل دشمـنـان چـه دریـابـد=
چــراغ مــرده کـجــا شمـع آفـتــاب کـجــا=
چو کنحل بنیش ما خاک آستان شماست=
کـجـا رویــم بفــرمــا از ایــن جـنـاب کـجــا=
مبین به سیب زنخدان که چاه در راه است=
کجـا همـی‌روی ای دل بــدیــن شـتاب کـجا=
بـشد کــه یــاد خــوشـش بــاد روزگــار وصال=
خـود آن کــرشمه کـجـا رفـت و آن عـتاب کجا=
قــرار و خــواب ز حــافـظ طمـع مداراید دســت=
قـــرار چیـست صـبوری کــدام و خــواب کـجـــا=
:: ADVERTISEMENTS ::

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

shares