شـبـی دراز، می سـرخ مـن گـرفـتـه بـه چـنگ – منوچهری دامغانی

شـبـی دراز، می سـرخ مـن گـرفـتـه بـه چـنگ
مـیـی بــسـان عـقـیـق و گـداخـتــه چـون زنـگ
به دست راست شراب و به دست چپ زلفین
همی خوریم و همی بوسه می دهیم به دنگ
نـبـیذ و بـوسـه تـو دانـی همـی چـه نـیک بـود
یـکـی نـبــیـذ و دو صـد بــوسـه و شـراب زرنـگ
گــهــی بـــتــازد بـــرمــن، گــهــی بـــدو تــازم
بـه سـاعـتـی در، گـه آشـتـی و گـاهی جـنـگ
بـه گاه مسـتـی چـونان شـود دو چـشـم بـتـم
کـه نـرگـسـینـی غـرقـه شـود بـه خـون پـلـنـگ

Hits: 0

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.