شـبـی دراز، می سـرخ مـن گـرفـتـه بـه چـنگ – منوچهری دامغانی

شـبـی دراز، می سـرخ مـن گـرفـتـه بـه چـنگ
مـیـی بــسـان عـقـیـق و گـداخـتــه چـون زنـگ
به دست راست شراب و به دست چپ زلفین
همی خوریم و همی بوسه می دهیم به دنگ
نـبـیذ و بـوسـه تـو دانـی همـی چـه نـیک بـود
یـکـی نـبــیـذ و دو صـد بــوسـه و شـراب زرنـگ
گــهــی بـــتــازد بـــرمــن، گــهــی بـــدو تــازم
بـه سـاعـتـی در، گـه آشـتـی و گـاهی جـنـگ
بـه گاه مسـتـی چـونان شـود دو چـشـم بـتـم
کـه نـرگـسـینـی غـرقـه شـود بـه خـون پـلـنـگ
:: ADVERTISEMENTS ::

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

shares