شریفی بلخی

شریفی “بلخی”

شریفی لقب شعری این شاعر بلخی است که بنام شریف نیز نوشته اند. اسم آن قرار تأیید مآثر بلخی صاحب میباشد. موصوف بر علاوه شعر و شاعری در علم طب و موسیقی نیز مهارت کامل داشته.

این غزل از طبع سرشار اوست:

بسکه سیل غمت از دیده دمادم گذرد
روز هجر تو مرا چون شب ماتم گذرد
مرهم ریش دلم را ز خدنگ مژه ساز
پیش از ان دم که مرا کار ز مرهم گذرد
آنکه در عالم سرمستی و رندی جاکرد
جای آنست که آن از همه عالم گذرد
مکن اندوه شریفی ز غم و غصه دهر
روزگاریست که بی غم نفسی کم گذرد

بکوشش: فهیم هنرور
5 می 2017
عشق آباد، ترکمنستان

Share: