شرار جاویدان پوهاند داکتر عبدالحکيم ضيائى

شرار جاویدان
شــــور و غوغاى دگر در نيستان مى افگنيم
در نواى نى شـــــــــــرار جاودان مى افگنيم
بعد ديــــــــــگر بعد ازين دارد خط پرواز ما
بر فراز عـــــــــرش طرح آشيان مى افگنيم
آفتاب لايـــــزال عـشـــــــــق سرزد آشـــکار
شعلهء سرمد به قلـــــب انس جان مى افگنيم
از دل پـــــر داغ مى سوزيم سر تا سر جهان
آتشى در دامـــــــــن کون و مکان مى افگنيم
از گذار عشـــــق آتش مى شود چون گلستان
خويش را آســــوده در آتش فشان مى افگنيم
عشق سوزان را به قــــلب بينوا جا مى دهيم
بار سنـــــــــگين را بدوش ناتوان مى افگنيم
در دل هر قطره گنجانيم بحــــــــــر بيـکران
دربن هر ذره خورشـــــــيد جهان مى افگنيم
جنبــــــــــــــش اندازيم در درياى ناپيدا کـنار
لرزه ها در ســــــــينهء کوه گران مى افگنيم
گوهر مقصــــــــــــــود بستانيم از کام نهنگ
حلقه را بر گردن شيـــــــــر ژيان مى افگنيم
گوش سـنـگين را برانگيزيم از خواب گران
در زبان لال آهنــــــــــــگ ربان مى افگنيم
از ازل بــــــــرشـــانه افگنديم اين بار گران
کــــــى امانت را بدوش اين و آن مى افگنيم
چرخ سر کش را به کام خويش ميسازيم رام
بر زمين طرح نـــــوين از آسمان مى افگنيم
از ســــــرشک آبدار و از دل خونين خويش
رونقـــــــى در کارگاه بحر و کان مى افگنيم
تا شـــــــــويم آسوده از آشوب تلخ روز گار
خويـــــش را در پاى آن آرام جان مى افگنيم
لطف مـــــولانــا اگر يارى کند با ما حکيم
در دل پيمـــــــانه بحــــر بيکران مى افگنيم
سنبله ٥٨
کارته ٤ کابل
پوهاند داکتر عبدالحکيم ضيائى
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.