شد نغمه، وبال از فغانم بر نی – قدسی مشهدی

شد نغمه، وبال از فغانم بر نی
می‌سوزد ازین واسطه جانم بر نی
بی منت نایی شود و نالد زار
پیوند کنی گر استخوانم بر نی
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.