شب طوفانی – عزیزه عنایت

شب طوفانی
بــــاز امشــب هــوای بـــــاران است
رعـد وبــرق وغــریــو طــوفـــان است
خـنـده هــای بـلنـد و قهـقهه بگــوش
میــرســد،مثـل اینکه مستان اســت
بلی امشــب شبی زیکشنبــه ست
شـب تعطیل و خنده های آنان اسـت
فــارغ انــد ازغــم کشــاکـــش دهـــر
آنکه نوشیده مســت ورقصــان است
نیـــــسـت درفـــکــر غــصــۀ فـــــردا
ملکش آبـــاد و شــاد و خندان است
آنــکــه ســـازد وطــن چنــیــن آبـــاد
خــرم از لـحـظـه هــای دوران اسـت
پــاسی ازشب گــذشت ولیک هنـوز
خــواب از دیـــده ام گــریــزان اســت
میــــرســـد زوزۀ زبــــاد بـــگـــــوش
شب طــوفـــانــی و زمستــان است
مــرغـکــی روی شــاخ ســرو بـلــنـد
زار مــی نــالــد و پــــریشـــان است
آشیــــانـــش ربـــــوده بـــــاد زجـــــا
درپــــی جســتــن عــزیــزان اســـت
ســرو،پـــرســد ازاو چــرا نـــا لـــی؟
ازچــه حـال ودلت پــریشــان اســت
خستــه شد جـان و تـن زغـوغــایـت
دیـده بـر بند که شب بـه پایان است
گــفــــت گــم کـــرده ام عــزیــزانــم
جــــان و دل در هــوای آنـــان اسـت
هــرکــــه را درد وغــم بـــدل بـاشــد
ازکجـــا خــواب و راحـت جـان است؟
آنــکــه فــارغ زســوز وغــم بـــا شد
ازچــه داند کــه خــانـه ویـران است
آشـــیـــان داده ام زکـــف اکــنــــون
هستی من بــدست طـوفـان است
جــــزعطـای خــــدای یـــکــتـــایــی
کی شـب تــار من بــه پـایـان است
دل عـزیـزه چــو مــرغــکی نـــالان
زاردرتـــن زچــــــرخ دوران اســـــــت
عزیزه عنایت 3 فبروری 2013 هالند

Hits: 0

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.