شب تا به سحر همی کنم زاریها نوایی

 شب تا به سحر همی کنم زاریها نوایی

Hits: 16

:: ADVERTISEMENTS ::
shares