شب تا به سحر همی کنم زاریها نوایی

 شب تا به سحر همی کنم زاریها نوایی

shares