شب بی تو از ستاره صدایی نمی رسد

شب بی تو از ستاره صدایی نمی رسد
شیپور ماهتاب به جایی نمی رسد

در گوش سنگ‌زار سیاهی درین سكوت
از نی‌نواز نور، نوایی نمی رسد

زین رود بار حادثه چون بگذرم كه هیچ
بر فرق پیل موج عصایی نمی رسد

چندین بهار آمد و اما درین چمن
یك سبزه هم به نشو نمایی نمی رسد

در خون‌زمین سوگ به جز بوته‌های دود
سرو بلند سبز قبایی نمی رسد

پرگشته گوش دشت ز فریاد اهرمن
نوری ز چلچراغ درایی نمی رسد

پرتو نادری

Share: