شبی دیدم که پروانه چسان تکرارمیرقصید – عزیزه عنایت

شبی دیدم که پروانه چسان تکرارمیرقصید
به دور شمع میچــرخید وآتشـوار میـرقصد
نه وهم ازسوختن بودش نـه فکرجانگدازیها
برای عشق و دل دادن برای یــارمیرقصید
عزیزه عنایت2017/6/12-

Hits: 0

:: ADVERTISEMENTS ::

-:: Leave Your Suggestions And Valuable Comments ::-

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

shares