شباب دیگر پوهاند داکتر عبدالحکيم ضيائى

شباب دیگر
شوق ما را آب و تاب ديــگر است
پيرى ما را شباب ديــــــــگر است
ميرسد دايم بما آب حـــــــــــيـــات
مستى ما را شراب ديــــــگر است
جلوه گر بر ما و پنــــهان از رقيب
حسن جانـان را نقاـــب ديگر است
سرعتـى داريم هر آن در عــروج
در کشــش ما را شتاب ديـگر است
محو جانانـيم و از خود رفته ايـــــم
در حضــــــور ماغياب ديگر است
گيسوى دلـدار را از روى يــــــــار
در دل شـب آفتـــــــاب ديگر است
دمبدم از گردش چشـــــــــــــم نگار
در دل و جان انقلاب ديــــگر است
بـرده دل را از کف ما بيحـــــساب
بيحسابى ها حساب ديــــــگر است
کـرده روشن کعبه و بتـــــــخانه را
مشرب ما را کتاب ديـــــــگر است
لا له زار سيـنهء صـــــــد چاک را
هردم از خـون دل آب ديــگر است
هـر قدم در پرتو مهرش حکيــــم
تاثر يا فتــح باب ديـــــــــگر است
٦ ثور ٥٧
کارته ٤ کابل
پوهاند داکتر عبدالحکيم ضيائى
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.