شاهد حال حیدری وجودی

شاهد حال
شاهد حال زار ما چهـــــره زرد و زار ماســت
داغ دل نگـــار ما شمــــع ســـر مزار ماســــت
دستگه جـــــلال تو جـــــــلوگـــــه وصال تـــــو
آييــنه جمـــال تو ايــــن دل بي غبــار ماســـــت
روضه عالــــــــــم صفا غنــچه گــــلشن وفـــــا
بـاغ و گل و بهار ها سيــنه داغــــدار ماســــت
روح اميد و آرزو جــــــان و جهـان جستجـــــو
شـام و سحــر بياد او خاطر بيقــــرار ماســــت
موجــــــــه رود بارهــا زمـــــزمه هزار هـــــا
نغمـه آبشــار ها ديــــده اشکبـــــار ماســـــــت
سد ره وفــاي ما خار هــــوس نمـــــي شـــــود
مست الست ميـــروم عشق و اميــد يار ماســت
راز جهــــــان زندگي سر نهــــــان زندگــــــي
عظمت و شان زندگي بر دل کوهسار ماســـت
زنگ دراي کـــــاروان گرمي و سير رهروان
مستي و حال عاشـقان ناله موجــدار ماســـــت
صلح و صفا ويـــاوري مهر و وفــاي حيدري
با همه کس برادري در همه جا شعار ماست
نجم العرفا حيدري وجودي
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.