سینهء ما حیدری وجودی

سینه ء ما
گوش کن همسفــــر ترانــــه مـا
نعره ء مست عاشقـــانه ء مـا
تپش قلـــــب آســـــیا بــــاشــــد
عشق ما شعر جـــاودانه ء مــا
حذر از شعله های ســرکــش آن
مزن آتش بـه آشیـــــانه ء ما
شور یکدشت سینـه میجــــوشـد
در نــوای نــــی شبانـــه ء ما
سینه ء مــاست خانــــه ء میهـن
جانــدارد کسی بــه خانـه ء ما
زنده گی آفرین و هستی زاسـت
مستــی بحر بــــی کرانه ء ما
چی بود جنبش زمیـن و زمـــان
تپـــــش سینــــه ء زمـــانه ما
صلح کل جلـــوه دگـــــر دارد
در گــل و برگ شاعـرانه ء ما
شاعر نکتــــه سنـــج لاهوری
(واقف) ذوق عـــارفانــــه مـا
به کمــــال هنــــر نکـو سفتــــــــه
در معنی دانــــــه دانــــه ء مــــــا
( عندلیبان بـــــاغ تجــــریدیــــم
زیر بـــــال آست آشیــــانه ء ما)
22 قوس 1361
نجم العرفا حيدري وجودي

Hits: 4

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.