سینهء ما حیدری وجودی

سینه ء ما
گوش کن همسفــــر ترانــــه مـا
نعره ء مست عاشقـــانه ء مـا
تپش قلـــــب آســـــیا بــــاشــــد
عشق ما شعر جـــاودانه ء مــا
حذر از شعله های ســرکــش آن
مزن آتش بـه آشیـــــانه ء ما
شور یکدشت سینـه میجــــوشـد
در نــوای نــــی شبانـــه ء ما
سینه ء مــاست خانــــه ء میهـن
جانــدارد کسی بــه خانـه ء ما
زنده گی آفرین و هستی زاسـت
مستــی بحر بــــی کرانه ء ما
چی بود جنبش زمیـن و زمـــان
تپـــــش سینــــه ء زمـــانه ما
صلح کل جلـــوه دگـــــر دارد
در گــل و برگ شاعـرانه ء ما
شاعر نکتــــه سنـــج لاهوری
(واقف) ذوق عـــارفانــــه مـا
به کمــــال هنــــر نکـو سفتــــــــه
در معنی دانــــــه دانــــه ء مــــــا
( عندلیبان بـــــاغ تجــــریدیــــم
زیر بـــــال آست آشیــــانه ء ما)
22 قوس 1361
نجم العرفا حيدري وجودي
:: ADVERTISEMENTS ::

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

shares