سينه صوفی غلام نبی عشقری

سينهء كنده كندهء دارم
دلك ژنده ژندهء دارم
همچو ديوانگان بحال خويش
سر خود خنده خندهء دارم
اينقدر همرهم رقيب مپيچ
كه گريبان كندهء دارم
سر خود ميزنم بطولهء پا
چه عجب توپ دندهء دارم
نفس مارا نحيف و زار مبين
عنكبود گزندهء دارم
تو نگوی دكان من خاليست
يك دروش و برندهء دارم
دوش ميگفت يار مينازيد
عشقری وار بندهء دارم
صوفی غلام نبی عشقری رح

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.