سنت بکن و فرضیه حق بگذار – حکیم عمر خیام

سنت بکن و فرضیه حق بگذار
و آن لقمه که داری ز کسان باز مدار
در خون کس و مال کسی قصد نکن
در عهدۀ آن جهان منم باده بیار
پر سنت باندې ټینګ اوسه فرضیه د حق ادا که
چې هر څه لرې په لاس هغه نذر د سخا که
چې نه وینی د چا وخورې او نه غل د چا د مال سې
د هغه جهان ضامن یم راسه کښینه شراب راکه
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.