سـپـیده دم کـه وقـت کـار عـامـسـت – منوچهری دامغانی

سـپـیده دم کـه وقـت کـار عـامـسـت
نـبــیـذ غـارجــی رسـم کـرامـســت
مـرا ده ســاقـیـا جــام نـخــســتــیـن
که من مخمورم و میلم به جامست
ولــیـکــن لــخــتــکــی بــاریـکــتــر ده
نـبــیـذ یـکـمـنـی دادن کــدامـســت
نـــمـــاز بــــامـــدادان کــــرد بــــایـــد
سه جـام یکمنی خوردن حـرامست
چــو وام ایــزدی بـــنــهــاده بـــاشــم
مـرا ده سـاتـگـینی بـر تـو وامـسـت
چــنـانـکــه بــاز نـشــنـاســد امــامـم
رکـوعـم را رکـوعـسـت ار قـیامسـت
خـوشـا جــام مـیـا، خـوشـا صـبــوحـا
خـوشـا کاین ماهرو ما را غلامسـت
دو زلفش دو شب و دو خـال مشکین
ظـلـام انـدر ظـلـام اندر ظـلـامـسـت
صبوح از دست آن ساقی صبوحست
مـدام از دسـت آن دلـبـر مـدامسـت
غــلــام و جــام مـی را دوســت دارم
نه جـای طـعـنه و جـای ملـامـسـت
همـی دانـم کـه این هـر دو حـرامـنـد
ولیکـن این خـوشـیها در حـرامسـت

Hits: 0

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.