سرود معلم – خلیل الله خلیلی

سرود معلم
تا بر فروزد اختران هر شام در دنیای ما
تا باد گردد مشکبو در کشور زیبای ما
تا لاله ها رنگین شود در دامن صحرای ما
تا موجها خندان شود هر صبح در دریای ما
این جشن خوش خرم بود بر غمگساران وطن
درد آشنایان وطن آموزگاران وطن
استاد صاحبدل بود چون باغ وما گلهای آن
ما تشنگان فیض او، او ابر و ما صحرای آن
دامن پر از گوهر کنیم از بحر گوهرزای آن
نور الهی می دمداز دید ه بینای آن
ما را به منزل راهبر این رهنمایان وطن
خدمت گزاران وطن آموزگاران وطن
از فیض دانش می شود فر خنده استقبال ما
روشن شود از نور آن شبهای ماه و سال ما
این آفتاب زندگی تا بدچو بر احوال ما
گلهای خوشبختی دمد از گلشن آمال ما
ما را معلم بر دهد از نو بهاران وطن
این باغبانان وطن آموزگاران وطن
تعظیم این روز بزرگ انوار عرفان آورد
وجد آورد شور آورد نور آورد جان آورد
پیغام نو از عصر نو در گوش افغان آورد
در تیره شام زندگی شمع فروزان آورد
ره را به ما روشن کننداین ره شناسان وطن
این راز داران وطن آموز گاران وطن
تا علم باشد در جهان این سر زمین آباد باد
این کشور آزادگان از بند غم آزاد باد
از پیشرفت مملکت شاه وطن دلشاد بادر
شا گرد در کسب هنر مسرور از استاد باد
باشند از هم بهره ور د ر روز گاران وطن
این غمگساران وطن آموز گاران وطن
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.