سرود بیخودی عبدالحکیم ضیائی

سرود بیخودی
شـــــرارى در دل آرام کــردنــــــد
بلاى عــشق آنرا نام کردنــــــــــــد
جمـال جاودان شــد گيتــى افـــروز
محـــبــت سر خـط پـيغـام کـردنـــد
بــــرخ دادنـــــد نور تازه از زلـف
ســحر را هـمــــقدم با شام کردنـــد
زدند از تار گيسـو رخنــه درديـــن
بهر خم حلقـه حلـقــه دام کردنــــد
بحـرفى از لب لعل ســخنــگـــــوى
خـلاصم از غم ايام کردنــــــــــــــد
بيـک نيم نگه از گوشه چشــــــــــم
بمـســتى کار خاص و عام کـــردنـد
حــريفان را چو از خود رفته ديدند
سـرود بيخودى اعلام کردنــــــــــد
گرفتـند از فلاطون کـار مجــنـــون
هـم از ديوانه استـفـــــــهام کردنـــد
بخـواب راستين از بخت بــيـــــدار
حـقيـقت را بدل الهام کردنــــــــــــد
بـر افگندند آخـــر پرده از کـــــــار
زخـاطر رفع صد او هــام کــردنــد
حــــــکيم از انکشاف قلـــب آگاه
کمـال آرزو انجــــــام کــــــردنــــد
پوهاند داکتر عبدالحکيم ضيائى
١١ قوس ٥٧
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.