سخن بشنو از سعدی خوش کلام – سید احمد حدیث

سخن بشنو از سعدی خوش کلام
که افتاده باشی بگیرد قیام
به هر باب بستان در آن بنگری
حکایات اندرز به دری دری
شنیدم ز هر محفل و انجمن
چشیدم چو خوشاب از او هر سخن
چو بلبل نوایش به عالم رسید
گلستان کند هر که از وی شنید
غزلیات نابش چو گنج زمان
که هر پیر و برنا به دل حفظ آن
خدا یا چو ثلث سخن کن عطا
شوم خاک پایش بر آن سعدیا
سید احمد حدیث
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.