سخنور و سخندان – سید احمد حدیث

سخنور و سخندان
سخن گفتن نباشد کار آسان
سخنور با سخندان نیست یکسان
سخنور همچو بلبل نغمه آرد
سخندان بر ترنم پرده دارد
یکی باشد سخنور ، نی سخندان
یکی بینم سخندان ، نی سخنران
خوشا بر حال آن کس ای عزیزان
که استند،هم سخنور هم سخندان
“حدیث” در بین این حایل چو غرق است
از این دو ، یک نشد با لال چه فرق است
سید احمد حدیث
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.