ستایش آن خدای مهربان را صوفی عبدالحق بیتاب

ستایش آن خدای مهربان را
که بخشید از سخن زینت زبان را
خداوندی که کرد از نیستی هست
به قدرت جملۀ کون و مکان را
چه نظم منتظم داده است بنگر
به چشم دل زمین و آسمان را
به انسان داد از روی کرامت
چه نیکو قوۀ نطق و بیان را
بزیر دست ما آنگه در آورد
چه عنصر های با اِجلال و شان را
به اوج اِعتلا و عظمت او
نمی باشد رهی و هم و گمان را
پی تکمیل امرِ دین فرستاد
محمد خاتمِ پیغمبران را
بحمدالله هستیم امت او
ادا کی میتوان شکران آن را
همان بهتر که خاموشی گزینم
من بیتاب بربندم زبان را
*****
حضرت صوفی عبدالحق بیتاب رح
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.