ساقی گل و سبزه بس طربناک شده است – حکیم عمر خیام

ساقی گل و سبزه بس طربناک شده است
دریاب که هفتۀ دیگر خاک شده است
می نوش و گلی بچین که تا در نگری
گل خاک شده است و سبزه خاشاک است
ساقی ګل دی غوړیدلی سبزه هم تازه ښکاریږِي
دا پنځه ورځې مستي ده سبا هر څه خاورې کیږي
پیاله ډکه که له ملو ګیډۍ جوړه که له گلو
چې سبا به وي ګل خاورې سبزی هم نه معلومیږي
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.