ساقی نه ز آب تلخ کاز آتش تیز نوایی

 ساقی نه ز آب تلخ کاز آتش تیز نوایی

:: ADVERTISEMENTS ::
shares