ساز وصل سید همایون شاه عالمی

ساز ِ وصل
حسن ِ جهان ز روی ِ تو تفسیر میشود
نور آنچه از نگاه ِ تو تکثیر میشود
لطف ار فتد به دل ز نگه کردن رخت
در اشتیاق ِ حسن تو نخچیر میشود
از سَیر ِ کهکشان نشود سیر این دلم
استاره های ِ ذوق به دل تیر میشود
اسماعیلی ز عشق شوم زیر ِ تیغ ِ حق
مپسند خون بها که به شمشیر میشود
خون ِ دلم بیان ِ فراق ِ حقیقی است
از مادر ِ عطوفت ِ من شیر میشود
نی قصد ِ حور در سرو نی سایبان خُلد
قلب از فراق ِ دوست به تاثیر میشود
هر ذره ذره تار بدن ساز ِ وصل گفت
بام ِ بلند ِ میل که پامیر میشود
هر کس صدای حق بکشد در زمانه ها
منصور ِ دار گشته و تکفیر میشود
خلد ِ سزای ِ کیفر ِ عشقم مبارکست
در نامه ی وصال که تحریر میشود
بنگر(همایون) است دمی ذکر حسن یار
در آستان ِ عشق که تقدیر میشود
25 جنوری 2010م
وزیر اکبر خان مینه – کابل، افغانستان
سید همایون شاه عالمی

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.