ساز شعر سید همایون شاه عالمی

ساز شعر
باز آ که برقصیم چو دیوانه درین ساز
صد قصه بگوئیم صد افسانه درین ساز
از مثنوی ِ معنوی آواز برآریم
این خانه بسازیم چو میخانه درین ساز
مطرب غزل حافظ شیراز نوا کن
ساقی می ء گلفام به پیمانه درین ساز
سازی که درآن عشق و محبت به سماع اند
چون چرخ بزن چرخ غریبانه درین ساز
آرید می از کوزه خیّام که جان است
صرف عشق بوَد عشق درین خانه درین ساز
این سا ز پر از موج ز ابحار گهربار
هر شاعری مستانه کشد دانه درین ساز
یک بحر نظامی است دگر بحر سنایی
ابحار برقصند چو پروانه درین ساز
بس لولوی مرجان درین بحر حفیراست
هر شاعر غواص شکیبانه درین ساز
فردوسی وسعدی چو رگ تار به آهنگ
بیدل زده چون زلف سخن شانه درین ساز
اندر طلب گوهر شعر است ( همایون )
در گردش این رقص غریبانه درین ساز
23 سرطان 1387 ش
کابل، افغانستان

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.