ساحل دیدار مهر – ملا عبدالواحد واعظی

ساحل دیدار مهر

گر چه من توصیف عشقت را تمامتر میکنم
چشم مستت را به عالم کی برابر میکنم

در وجود تو همه اوصاف خوبی دیده ام
تا که اوصافت نمای روی دفتر میکنم

عزت دنیا و فخر ناز عقبایم شدی
خاک پایت را خیال گنج و گوهر میکنم

سرنوشت حال و احوالم شدی نازک بدن
ای گل نازم ترا چون تاج بر سر میکنم

آنقدر رخسار زیبایت به نزدم جلوه کرد
تا که قلبم را به آن حکاکی زیور میکنم

آنچه فرمای ببخشا از لب لعلت به من
مخلصم از جان ودل حرف تو باور میکنم

محو طوفان غبار عشق گردیدم کنون
جان خودگم کرده ام چون بادصرصرمیکنم

نقش صحرای جنون ازدامن هستی گزشت
تا که جانم را فدای شمس خاور میکنم

از فراق چشم شهلای تو ای شهناز من
شب همه شب دامن رخسار خود تر میکنم

در کنار بحر الفت ساحل دیدار مهر
در فضای معرفت چون مرغ پر پر میکنم

واعظا آنچه بشهنازت پسندی عیب نیست
با همان پیمانه اشعارت منور میکنم

Hits: 2

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.