ز کوچــه بـــاغِ تـو امشب گذر نخواهم کرد – احمد محمود امپراطور

ز کوچــه بـــاغِ تـو امشب گذر نخواهم کرد
خـــودم پـریش و تو را در بدر نخواهم کرد
به عشق خـامِ تو من ترک سر نخواهم کرد
حیـــات و هــر نفسِ خود هدر نخواهم کرد
به هیچ گوشه ای شهری سفر نخواهم کرد
*****
میــــانِ آتشِ احســــــاسِ خـــود کباب شدم
به پیشِ چشـــم رقیبـــــان ز شرم آب شدم
به پشتِ زیِن هــــوس پـای بر رکاب شدم
دچـــــار غصه و اندوه و اضطراب شدم
تلاش و سعــی تو بر من اثر نخواهد کرد
*****
تو خویش پادشــــــه مــــا را غلام دانستی
شئـون زنــــدگی بـــــر مــــا حرام دانستی
شــــکوه و شـــــاًن خودت در مقام دانستی
برنـــــده خنجــــــرِ مـــــــا را نیام دانستی
من از جماعتِ خود بین حذر نخواهم کرد
*****
جفـــــا و جــــور من از روزگار می بینم
خـــــزانِ خویش در این نـــوبهار می بینم
هـــــــــزار حادثــــــه را آشکــار می بینم
به تنــــگ دستی خـــود من وقار می بینم
به سوی هستـــی دنیــــا نظر نخواهم کرد
*****
به شهــــــرِ دل چقدر ها قیامت افتاده است
به کــــــارِ دل چقدر ها وخامت افتاده است
به جـــــانِ دل چقدر ها ملامت افتاده است
به عــــزمِ دل چقدر ها شهامت افتاده است
اگر ضــــرر نکند دل ضــرر نخواهم کرد
*****
من از بیان ادب شـــــاد و ســـرفزار استم
درون سینـــــه عـشــــاق در گــــداز استم
نیـــــازمند به یکتـــــایی بی نیـــــاز استم
هـــزار شکر که محمود اهــــل راز استم
خودم اسیــــــــر بد و بدگهـر نخواهم کرد
*****
یکشنبه 24 سرطان 1397 آفتابی
که برابر میشود به 15 جولای 2018 ترسایی
ســـرودم
احمد محمود امپراطور
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.