زین هستی موهوم، جدا باش دمی – قدسی مشهدی

زین هستی موهوم، جدا باش دمی
با حق‌طلبان هم‌آشنا باش دمی
گاه از عجبی، گه از ریا، گاه از رزق
زاهد به خدا که از خدا باش دمی
:: ADVERTISEMENTS ::

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

shares