زین هستی موهوم، جدا باش دمی – قدسی مشهدی

زین هستی موهوم، جدا باش دمی
با حق‌طلبان هم‌آشنا باش دمی
گاه از عجبی، گه از ریا، گاه از رزق
زاهد به خدا که از خدا باش دمی

Hits: 0

:: ADVERTISEMENTS ::

-:: Leave Your Suggestions And Valuable Comments ::-

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

shares