زین خانه که به صد نوا آمده ایم – حکیم عمر خیام

زین خانه که به صد نوا آمده ایم
رفتند بسی ز ما و ما آمده ایم
از رفته و آینده نگفته است کسی
باید بکجا شد ز کجا آوده ایم
له دې کوره چې په سلو فریادونو یو وتلي
زموږ له ډلې داسې ډیر دي هم راغلي هم ترې تللي
نه د تللیو احوال راغی نه راتلونکي رامعلوم دي
چې آخر به چیرې ولاړ سو او له کومه یو راغلي
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.