زن پاک دامن – صادق سرمد

زن پاک دامن
اگر چه جوانم من و بی زنم
وزین گفت و گوها نه دم می زنم
ولی آنچه را دیگران دیده اند
هم از اهل تحقیق بشنیده ام
زن پاکدل مرد را نعمتی است
چه نعمت که بیرون ز هر قیمتی است
گرت همسری نیک عادت بود
تو را زندگی با سعادت بود
وگر همسر کس فتد زشت خوی
سزد گر بگریند بر حال او
که با همسر بد خوشی جهان
نیارزد مگر مردن ناگهان
جوانی زنی داشت با معرفت
پسندیده اخلاق و نیکو صفت…
زن خوب داری سعادت تو راست
دگر از تو این آرزو بر خطاست
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.