زمونږګران هيوادته دپرديوسله والودراتګ په مناسبت – الهام الدېن قېام

زمونږګران هيوادته دپرديوسله والودراتګ په مناسبت
زمونږ په کـــــــور توپان راغلی ټول د خړو ډک وو
ټول وران ويجاړ وو هر يو کونج يې د تيتړو ډک وو
ډېری ټپيان وو او داﻻن مو ﻻد مړو ډک وو
ﻻ د اسمان زړګی تش نه وو د لوخـــــړو ډک وو
چې د يو بل توپان څــــپې مو په وران کور راغلې
پردۍ لښکرې مو کاله ته بيا په زور راغلـــــــې
ورانو کوڅو ته مو د غلو غدۍ په چور راغلې
قيام ته بيا خدايه شپې ورځې د پيغور راغلې
الحاج الهام الدين قيام
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.